Registraties & lidmaatschap

* NVO, Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen

Registraties: NVO basis orthopedagoog

NVO basisaantekening diagnostiek

* NFG, Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

Registratie: Vakgroep voor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (VPMW)

* RBCZ

*SKJ


Klachtenregeling

Goochem in Balans biedt professionele en zorgvuldige wijze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening of de wijze waarop u bent bejegend. Kortom u hebt een klacht. U kunt dit het beste direct en open bespreken met de jeugdhulpaanbieder. Zo kunt u samen zoeken naar een oplossing. Meestal lost dit al veel op. Bent u echter niet tevreden met de uitkomst, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de gemeente. Is er daarna nog sprake van een ontevreden uitkomst, dan is er de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.

Vertrouwenspersoon De Jeugdwet verplicht gemeenten tot het beschikbaar stellen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor Jeugdwetcliënten. De vertrouwenspersoon wordt meestal pas benaderd als er al hulp is en daar vragen, problemen of klachten over ontstaan. De vertrouwenspersoon ondersteunt een cliënt bij het bespreekbaar maken van vragen, problemen of klachten en daarover helderheid te krijgen. Als dit is opgelost, dan stopt ook de ondersteuning van de vertrouwenspersoon. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente waarin u woont.

Indienen van klachten Bent u na het gesprek met de vertrouwenspersoon niet tevreden met de uitkomst, dan is er de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. Goochem in Balans is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg https://klachtenportaalzorg.nl/over-de-jeugdwet

Een jeugdhulpaanbieder dient te voldoen aan de kwaliteitseisen van de jeugdwet. De klachtenregeling Jeugdwet van Klachtenportaal Zorg voldoet aan de gestelde eisen en is goedgekeurd door IGJ, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Zorgaanbieders aangesloten bij Klachtenportaal Zorg beschikken over de externe klachtenregeling en zijn aangesloten bij de klachtencommissie jeugd.

Als er na een gesprek over de klacht tussen de jeugdige en de jeugdhulpaanbieder nog geen oplossing is gevonden mag de klacht worden ingediend bij Klachtenportaal Zorg voor klachten over aangesloten jeugdhulpaanbieders. De klacht moet schriftelijk worden ingediend en voldoen aan de punten die in het klachtenreglement worden genoemd.

Als de klacht door de klachtencommissie Jeugdwet wordt beoordeeld gebeurt dit meestal door hoor- en wederhoor toe te passen. De onafhankelijke klachtencommissie beoordeeld de mate van gegrondheid, eventueel aangevuld met een advies. Goochem in Balans stelt jaarlijks een openbaar klachtenjaarverslag/klachtenlijst op en publiceert dit op de website.

Jaarverslagen In 2020 is er geen sprake geweest van klachten.

AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De wet AVG bepaalt dat wij met uw persoonlijke gegevens zorgvuldig moeten omgaan. Hieronder staat beschreven hoe we met uw persoonsgegevens omgaan en waarom we deze gegevens eigenlijk nodig hebben. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u uw vragen altijd stellen aan Chantal Berens, telefoonnummer 06 83349099

In het kort zijn er twee redenen waarom wij gegevens van u verzamelen.

1) Deze informatie helpt ons om gericht en zo efficiënt mogelijk aan de slag te kunnen gaan met uw hulpvraag.

2) Financiering Sommige behandeltrajecten worden betaald door een gemeente of zorgverzekering. Hiervoor zijn bepaalde persoonsgegevens nodig om deze trajecten te starten.


Privacy en Veiligheid

Kwaliteit is een belangrijke kernwaarde van Goochem in Balans. Dit geldt ook voor de privacy van onze cliënten. Alle gegevens die bij ons bekend zijn worden heel veilig achter slot en grendel bewaard (Letterlijk & Figuurlijk). Wie niks met uw gegevens te maken heeft komt er niet bij!


Gegevens aan derden

De zorgvragen zijn vaak erg uiteenlopend. Sommige trajecten worden gefinancierd door de Gemeente of door een Zorgverzekeraar.

Wanneer een traject gefinancierd wordt door een gemeente, zijn NAWT (Naam, Adres, Woonplaats/postcode), Geboorte datum en BSN nodig om een traject te starten. Facturatie aan de gemeente vindt plaats door Goochem in Balans.

Wanneer een traject gefinancierd wordt door een Zorgverzekeraar, wordt de factuur naar de cliënt zelf gestuurd. Op deze factuur staat de naam, geboortedatum en datum van de afspraak vermeld. Deze factuur dient u zelf in te dienen bij de zorgverzekering.

Soms nemen wij contact op met een collega, de school of leraar van een cliënt. Wij zullen gegevens echter alleen delen met andere zorgverleners, gemeentes en scholen als u ons vooraf toestemming heeft gegeven.

Goochem in Balans zal nooit gegevens delen met derden voor commerciële doeleinden.

Wat willen we van u weten?

Bij aanvang van een traject vult u ons aanmeldformulier in. Dit formulier bevat items t.a.v. van de algemene persoonsgegevens: NAWT (Naam, Adres, Woonplaats/postcode, Telefoonnummer), Geboorte datum, BSN, Verzekeringsgegevens, Relevante Medische gegevens, gezinssituatie en eventuele Schoolgegevens. Onder de 18 jaar vragen wij ook de informatie over de ouders.

Daarnaast kunnen ouders hun zorgen omschrijven en eventuele relevante ontwikkelingsgebieden beschrijven.

Gericht onderzoek Indien van toepassing, zal er gericht onderzoek gedaan worden. Wij maken gebruik van verschillende wetenschappelijke onderzoekmethodes (o.a. ten aanzien van de capaciteiten, het gedrag, de concentratie en motivatie).

Alle persoonsgegevens / onderzoeken zijn altijd eigendom van de persoon (Of ouders). U bent altijd vrij om de gegevens in te kijken.


Link naar 'AVG-verklaring.pdf'